Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Učestala pitanja
 • 1. Tko je korisnik javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada?

  Korisnik javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području pružanja javne usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog djela nekretnine i korisnik nekretnine kada je vlasnik nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja javne usluge.
 • 2. Tko je davatelj javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada?

  Javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada mogu obavljati trgovačka društva koju osniva jedinica lokalne samouprave, javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave i pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave (Općinsko ili Gradsko vijeće) odlukom dodjeljuje obavljanje javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.
 • 3. Što je javna usluga?

  Javna usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja javne usluge putem spremnika od korisnika i prijevoz tog otpada do osobe ovlaštene za obradu.

 • 4. Koje su dužnosti korisnika?
  Korisnik javne usluge dužan je koristiti javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na način sukladan Zakonu, Uredbi te Odluci o načinu pružanja javnih usluga i predati komunalni otpad davatelju javne usluge na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge. Korisnik je također dužan postupati s otpadom na obračunskom mjestu na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje, ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi (miris), odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu i predavati miješani komunalni otpad odvojeno od biorazgradivog, reciklabilnog i glomaznog otpada. Korisnik javne usluge dužan je problematični otpad predavati u reciklažno dvorište. Korisnik je dužan snositi troškove gospodarenja komunalnim otpadom davatelju javne usluge.
 • 5. Koje su obaveze davatelja javne usluge?

  Davatelj javne usluge usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada dužan je udovoljavati uvjetima za prijevoz vrste i količine otpada koje prikuplja, predati prikupljeni otpad osobi koja posjeduje dozvolu za gospodarenje tom vrstom otpada, snositi sve troškove gospodarenja prikupljenim otpadom i raspolagati financijskim ljudskim i tehničkim resursima potrebnim za obavljanje tih poslova. Osim navedenog davatelj javne usluge dužan je korisniku javne usluge osigurati spremnik za primopredaju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada, označiti spremnik oznakom, preuzeti sadržaj spremnika od korisnika, odgovarati za sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge i provjeravati da otpad sadržan u spremniku korisnika usluge prilikom primopredaje odgovara onoj vrsti otpada čija se primopredaja obavlja.
 • 6. Cijena javne usluge?

  Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova Davatelja javne usluge, a koji troškovi su definirani Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom. Strukturu cijene javne usluge čini cijena obvezne minimalne javne usluge koju plaća korisnik kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu, cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio) i Ugovorna kazna. Korisnik javne usluge dužan je platiti davatelju javne usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje. Odlukom o načinu pružanja javnih usluga jedinica lokalne samouprave kao kriterij obračuna određen je volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika.

  - cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio) je dio cijene javne usluge koja osigurava da bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pri tome obvezu o osiguranju primjene načela „onečišćivač plaća“, ekonomsko održivo poslovanje te sigurnosti, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge

  - cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio) je dio cijene javne usluge koja čini umnožak jedinične cijene za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada i broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju

  - ugovorna kazna je iznos koji je dužan platiti korisnik usluge u slučaju kada je postupio protivno Zakonu, Uredbi i Odluci o pružanja javnih usluga


 • 7. Izjava o načinu korištenja javne usluge?

  Izjava o načinju korištenja javne usluge je dokument na obrascu koju korisnik javne usluge ispunjava i dostavlja davatelju. Podaci u obrascu Izjave svrstani su u dva stupca od kojih je prvi prijedlog davatelja javne usluge, a drugi očitovanje korisnika javne usluge. Korisnik javne usluge dužan je davatelju javne usluge vratiti potpisanu Izjavu u roku od 15 dana od zaprimanja. 

  Davatelj javne usluge primjenjuje podatke iz Izjave koju je naveo davatelj javne usluge u slijedećim slučajevima:
  - Kada se korisnik usluge ne očituje o podacima iz Izjave koje je naveo davatelj,
  - Kada više korisnika usluge koriste zajednički spremnik, a među korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da zbroj svih udjela čini 1

 • 8. Ugovaranje javne usluge?

  Javna usluga se smatra ugovorenom kada:
  - korisnik usluge dostavi davatelju javne usluge Izjavu
  - prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju javne usluge Izjavu.

 • 9. Prijava novog korisnika javne usluge?

  Stjecanjem vlasništva na nekretninom vlasnik je dužan u roku od 15 dana prije početka korištenja javne usluge obavijestiti davatelja javne usluge o početku korištenja javne usluge. U slučaju prenošenja obveze plaćanja s vlasnika nekretnine na korisnika nekretnine vlasnik je dužan u roku od 15 dana prije početka korištenja javne usluge od strane korisnika o tome obavijestiti davatelja javne usluge.

 • 10. Promjena volumena spremnika?

  Uredbom o gospodarenju komunalnim propisano je da korisnik javne usluge u Izjavi o načinju korištenja javne usluge između ostalog iskazuje i potrebu za zapremninom spremnika. Temeljem navedenog korisnik javne usluge u Izjavi u drugom stupcu iskazuje  potrebu za željenim volumenom spremnika čiji se volumen može razlikovati od onog koji je predložio davatelj javne usluge. Ukoliko je Odlukom o načinju korištenja javnih usluga koju donosi jedinica lokalne samouprave propisana mogućnost odabira volumen spremnika tada je dužnost davatelja javne usluge da postupi prema iskazanoj potrebi korisnika.
 • 11. Izjava nije zaprimljena odnosno podaci u Izjavi su nečitki?

  Ukoliko niste zaprimili Izjavu ili je Izjava koju smo Vam dostavili nečitka ili oštećena molimo da nas o tome obavijestite. Po zaprimanju obavijesti davatelj javne usluge ponovno će Vam dostaviti na adresu slanja računa Izjavu, Cjenik, Raspored odvoza i Naputak o razvrstavanju putem pošte.
  Ukoliko je dostava moguća elektroničkim putem molimo da nam zahtjev predate na adresu e-pošte: izjave@cistoca-vz.hr
 • 12. Označavanje spremnika za miješani komunalni otpad?

  Davatelj javne usluge dužan je označiti spremnik za odlaganje komunalnog otpada. Oznaka mora sadržavati naziv davatelja javne usluge i oznaku koje je u evidenciji pridružena korisniku usluge i obračunskom mjestu. Davatelj javne usluge dužan je osigurati ispunjenje gore navedenih uvjeta prije ustupanja spremnika korisniku usluge. Također korisnik usluge koji već raspolaže spremnikom dužan je omogućiti davatelju javne usluge označavanje spremnika.
 • 13. Javna usluga prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada?

  Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom propisano je da korisnik javne usluge u Izjavi o načinju korištenja javne usluge između ostalog iskazuje i potrebu za vrstom i količinom spremnika. Temeljem navedenog upućujemo Vas da u Izjavi u stupcu koji popunjava Korisnik iskažete potrebu za predajom biootpada putem spremnika. Volumen spremnika za odlaganje biootpada može se razlikovati od onog koji je predložio davatelj javne usluge. Ukoliko je Odlukom o načinju korištenja javnih usluga koju donosi jedinica lokalne samouprave propisana mogućnost odabira volumen spremnika tada je dužnost davatelja javne usluge da postupi prema iskazanoj potrebi korisnika.
 • 14. Udio korisnika u korištenju spremnika?

  Odlukom o načinu pružanja javnih usluga, a koju donosi predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave, propisan je i način određivanja udjela korisnika u slučaju kada korisnici javne usluge koriste zajednički spremnik. Kriterij za određivanje udjela korisnika usluge može biti broj stambenih jedinica u nekretnini ili omjer broja fizičkih osoba u kućanstvu korisnika usluge i ukupnog broja fizičkih osoba na obračunskom mjestu. Temeljem navedenog korisnici javnih usluga koji koriste zajednički spremnik za odlaganje komunalnog otpada postotni dio u tom spremniku iskazuju u Izjavi i to:

  - Korisnici skupine A (individualna kućanstva) – za posude od 240 litara
  - Korisnici skupine B (kolektivno stanovanje i poslovni prostori koji zajedno koriste kontejner s fizičkim osobama) – za spremnike od 240 litara ili 1100 litara
  - Korisnici skupine C (poslovni prostori) - za spremnike od 240 litara ili 1100 litara

  Kada više korisnika usluga koristi zajednički spremnik zbroj svih udjela u tom spremniku mora iznositi jedno cijelo.


 • 15. Kompostiranje na obračunskom mjestu?

  Korisnici javnih usluga  mogu biootpad odlagati u vlastiti komposter na obračunskom mjestu  u slučaju kada je biokomposter smješten na čestici na kojoj je izgrađena stambeni objekat. Temeljem odredbe Odluke o načinu pružanja javnih usluga na javnim površinama nije dozvoljeno kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada pa korisnici javnih usluga koji biokomposter ne mogu smjestiti na čestici na kojoj je izgrađena stambena zgrada moraju iskazati potrebu za primopredaju biootpada putem spremnika. Davatelj javne usluge kao i jedinica lokalne samouprave dužni su poticati korisnika javne usluge na kompostiranje biootpada kada je to primjenjivo.
 • 16. Broj primopredaja miješanog komunalnog otpada?

  Primopredaja otpada je predaja otpada od strane korisnika usluge te preuzimanja tog otpada od strane davatelja javne usluge. Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom utvrđena je minimalna učestalost primopredaje miješanog komunalnog otpada i to najmanje jednom u dva tjedna. Temeljem odredba iz Uredbe predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom o načinu pružanja javnih usluga utvrđuje učestalost odvoza na području pružanja javne usluge. Davatelj javne usluge dužan je izvršiti onaj broj prohoda na području pružanja javne usluge koji je određen Odlukom predstavničkog tijela. Korisnik predaje miješani komunalni otpad davatelju javne usluge u trenutku kada je posuda za odlaganje tog otpada u potpunosti ispunjena što znači da korisnik usluge nije dužan izvršiti primopredaju otpada davatelju javne usluge prema broju prohoda već kad je posuda u potpunosti ispunjena.
  Primopredaja miješanog komunalnog otpada na obračunskom mjestu iskazuje se na računu javnih usluga samo kada je ona izvršena. Dokaz o izvršenoj primopredaji miješanog komunalnog otpada je digitalni sustav evidentiranja. 

  Odlukom predstavničkog tijela JLS-a propisan je ukupan broj obaveznih obilazaka davatelja javne usluge na teritorijalnom području pružanja usluge. Broj obilazaka određuje cijenu obvezne minimalne javne usluge za sve korisnike. Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada čini umnožak jedinične cijene za pražnjenje volumena spremnika i broj primopredaja miješanog komunalnog otpada. Manji broj primopredaja znači i manji dio cijene po toj stavki računa.

 • 17. Zašto korisnici stambenih zgrada plaćaju količinu otpada koji u njihove spremnike neovlašteno odlažu treće osobe?

  Odlukom o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždina (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 1/2018) propisano je da davatelj usluge ne odgovara za neovlašteno korištenje spremnika od strane trećih osoba, te da je korisnik usluge dužan osigurati da njemu dodijeljene spremnike ne koriste neovlašteno treće osobe.

  Da bi korisnici spriječili neovlašteno korištenje spremnika od strane trećih osoba spremnici se mogu zaštititi zaključavanjem lokotom, izgradnjom boksova za spremnike ili postavom spremnika u zajednički prostor zgrade.

 • 18.  Kada se može odjaviti korištenje javne usluge na nekretnini?

  Korisnik javne usluge može podnijeti zahtjev za odjavu korištenja javne usluge na nekretnini koja se trajno ne koristi. Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina za koju je utvrđeno da se ne koristi na temelju očitovanja vlasnika nekretnine i kad je potrebno na temelju podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije, plina, pitke vode ili na drugi način.


  Prilikom podnošenja zahtjeva za odjavom korištenja javne usluge korisnik je dužan vratiti zadužene spremnike za odlaganje otpada davatelju usluge i podmiriti sve dospjele račune. 


  Svaku prijavljenu promjenu davatelj usluge ima pravo provjeriti, a prijavljenu promjenu prihvatit će od prvog dana sljedećeg mjeseca te ne postoji mogućnost retroaktivnog učinka prijavljene promjene.


 • 19. Zašto se na računu ponekad vidi veći broj pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad od broja pražnjenja prema rasporedu odvoza otpada?

  Na obračunskom mjestu prilikom primopredaje miješanog komunalnog otpada Davatelj usluge evidentira primopredaju putem RFID transpondera („čip“) koji je ugrađen na tijelu spremnika. Temeljem evidencije o broju primopredaja Davatelj usluge obračunava Korisniku cijenu javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio cijene). Sav odloženi komunalni otpad mora se nalaziti u odgovarajućem spremniku za otpad, a poklopac spremnika mora biti potpuno zatvoren. U suprotnom Davatelj usluge će izvršiti dodatno pražnjenje uz evidentiranje primopredaje.

 • 20. Da li račun za javnu uslugu za poslovni prostor može stajati na fizičku osobu i obrnuto, da li račun za javnu uslugu za stambeni prostor može stajati na pravnu osobu?

  Račun za javnu uslugu može stajati i na fizičku i na pravnu osobu ovisno o tome tko je vlasnik nekretnine, odnosno na koga je vlasnik nekretnine prenio obvezu plaćanja usluge. 
  Odlukom o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Grada Varaždina propisane su skupine korisnika usluge. U navedenoj odluci stoji da u skupinu A spadaju korisnici usluge iz kategorije kućanstava u objektima individualne stambene izgradnje, u skupinu B spadaju korisnici usluge iz kategorije kućanstva u kolektivnoj stambenoj izgradnji s 3 i više stambenih jedinica, dok u skupinu C spadaju korisnici usluge iz kategorije pravnih osoba i fizičkih osoba (obrtnici). Kriterij za obračun količine otpada je volumen spremnika za miješani komunalni otpad i broj pražnjenja spremnika, a ne namjena prostora na obračunskom mjestu za koji se naplaćuje javna usluga.


 • 21. Tko ima pravo na spremnik za odlaganje pelena i tko snosi troškove odvojenog prikupljanja, prijevoza i obrade pelena?

  Pravo na dodjelu spremnika za odlaganje pelena imaju korisnici javnih usluga s područja Grada Varaždina iz kategorije kućanstava skupine A i skupine B koji imaju dijete starosti do 24 mjeseca ili ako je član kućanstva osoba s inkontinencijom.
  Obvezu plaćanja cijene za dio javne usluge odvojenog prikupljanja, prijevoza i obrade pelena preuzima Grad Varaždin.

 • 22. Kamo se odlaže ambalaža od čipsa, kave, lijekova i ostala slična ambalaža koja je jednim dijelom aluminijska ?

  Navedena ambalaža spada u višeslojnu ambalažu i bez obzira što je jednim dijelom i aluminijska ne odlaže se u vreću za otpadni metal već se odlaže u vreću za plastiku.

 • 23. Molim informaciju, gdje odlagati kartice od lijekova (recimo, Aspirina) i bočice u kojima su bile tablete?

  Prema Pravilniku o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 50/15), proizvođač medicinskog otpada dužan je navedenu vrstu otpada predati ovlaštenoj osobi sukladno svim odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17).
  Farmaceutski otpad u koji spadaju lijekovi i tvari, te njihova primarna ambalaža koji su neupotrebljivi zbog isteka roka valjanosti ili iz nekih dr. razloga, prema navedenom Pravilniku od građana su dužne preuzeti ljekarne. Među inim, ljekarne su dužne preuzeti i toplomjere.

  Prema Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17), u reciklažno dvorište od medicinskog otpada iz kućanstva može se odložiti slijedeće:
  - citotoksici i citostatici
  - lijekovi
  - oštri predmeti (npr. lancete!), te EE otpad (npr. tlakomjer!).


  Otpad iz kućanstva tipa prazna ambalaža od lijekova tzv. “kartice” koje su izrađene od plastične, ali ujedno i višeslojne ambalaže, kao i prazne plastične bočice od lijekova  do daljnjega možete također odložiti u žutu vreću.

 • 24. Obnavljamo staru kuću i imamo nekoliko vreća staklene vune i nekoliko salonit ploča. Zanima nas da li se otpad može odložiti na reciklažnom dvorištu?

  Sukladno Dodatku IV, Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17), u reciklažno dvorište moguće je predati građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci. 

  Ukoliko ste naš korisnik i stanujete na području jedinice lokalne samouprave gdje za sada još nije uspostavljeno reciklažno dvorište ili u slučaju da se radi o proizvodnom otpadu tvrtke, kao i količinama većim od 200 kg, upućujemo Vas da se obratite ovlaštenom sakupljaču na području Grada Varaždina, u tvrtku Univerzal.
 • 25.  Grijemo se na drva i zanima nas kamo s pepelom?

  Sukladno našem Naputku o razvrstavanju otpada, u spremnik za miješani komunalni otpad može se odložiti pepeo, ali uz Napomenu da se u istu nikako ne smije odložiti "vrući" pepeo!
 • 26. Da li je dozvoljeno odlagati biootpad u smeđi spremnik za biootpad putem plastičnih, ali biorazgradivih vrećica?

  Biootpad koji se prikuplja putem spremnika (KBO: 20 01 08 - BIORAZGRADIVI OTPAD IZ KUHINJA I KANTINA) namijenjen je isključivo za bioplinsko postrojenje. Većina biorazgradivih vrećica koje se mogu kupiti u trgovinama namijenjene su za kompostanu, tj.kompostiranje.

  S obzirom da se radi o specifičnom načinu rada postrojenja, zamolili bi Vas da se držite naputaka sa naših web stranica. Dakle, otpad navedenog ključnog broja ne stavljajte u nikakve vrećice.


  U slučaju bilo kakvih daljnjih izmjena, svakako ćemo obavijestiti korisnike putem novih naputaka.

 • 27. Gdje odlagati boce pod pritiskom kao od pjene za brijanje ili laka za kosu, da li ih odlažemo u sivu vreću za metal?

Navedena ambalaža uobičajeno na sebi ima jednu ili više oznaka koje označavaju neku od opasnosti (simboli na slici), te se stoga ne smije odložiti u sivi spremnik (vreću) za metalnu ambalažu. Sukladno Pravilniku o katalogu otpada (NN 90/15), ambalaža od opasnih tvari, ambalaža koja je pod pritiskom i sl. spada u kategoriju opasnog otpada, pa naglašavamo kako je siva vreća namijenjena isključivo za metalnu ambalažu koja prema navedenom Pravilniku spada u kategoriju neopasnog otpada. 

Navedenu vrstu opasnog otpada možete odložiti u reciklažno dvorište.

 • Zašto sortiramo otpad Čistoći kad oni prodaju sirovine i na tome zarađuju? Što mi imamo od toga i kako ćemo biti stimulirani za sortiranje?


TD ČISTOĆA d.o.o. kao davatelj javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada (MKO) i biorazgradivog komunalnog otpada (BKO) u obvezi je provoditi važeće zakonske odredbe, a kojima je propisano slijedeće:

Količine prikupljenog MKO moraju se do 2023. godine umanjiti za 50% što znači da ako se sada na području Grada Varaždina proizvede 9.000 tona na godinu u 2023. godini ta će količina morati iznostiti najviše 5.000 t/g. Obzirom da je riječ o prikupljenim količinama to znači da svaki korisnik na kućnom pragu mora umanjiti količinu MKO otpada kojeg predaje davatelju javnih usluga. Obveza sortiranja otpada nije obveza davatelja javnih usluga već JLS-a tj. građana pa je stoga krivo mišljenje da se otpad sortira Čistoći. TD ČISTOĆA d.o.o. kao davatelj javnih usluga dužan je, u suradnji sa jedinicom lokalne samouprave, omogućiti svakom korisniku da na kućnom pragu razvrstava otpad na način definiran zakonskim propisma i na način propisan Odlukom o načinu pružanja javnih usluga koju donosi predstavničko tijelo JLS-a. Dakle, TD ČISTOĆA je tu da pomogne građanima i jedinici lokalne samouprave, a ne sebi. Naposljetku, treba li nas zaista stimulirati da bi sačuvali ovu planetu od nas samih.  

Smanjivanje količina MKO provodi se primarnom selekcijom što znači da se na kućnom pragu zasebno moraju izdvajati papir i karton, biootpad, plastika (ambalažna), staklo (ambalažno), metal (ambalažni), tekstil, glomazni otpad dok se problematični tj. opasni otpad predaje u reciklažno dvorište. Stoga je obveza davatelja javne usluge da korisnicima omogući potrebne spremnike za razvrstavanje otpada, da redovito odvozi sav otpad te kontrolira da li se otpad pravilno selektira. Kako se navedeni poslovi ne mogu sami odraditi netko za isto mora biti plaćen i moraju se namiriti troškovi koji se pri tome pojavljuju. Te troškove snose korisnici javne usluge kroz cijenu obvezne minimalne javne usluge.  

Sav selektirani otpad mora se sakupljati zasebno od MKO, a prikupljene količine odvoze se na dodatnu obradu (sekundarna selekcija) kako bi se pripremile za preuzimanje od strane dugih sakupljača ili oporabitelja. Za neke vrste otpada može se dobiti novčana naknada koja je regulirana cijenama na svjetskoj burzi otpada dok se za druge vrste otpada mora platiti naknada za njihovo preuzimanje. Ovakav način će se provoditi dok se Fond ne uključi u sufinanciranje ovih troškova davatelju javnih usluga…ako se uključi. 


Sav prihod ostvaren od trgovanja sekundarnim sirovinama ulazi u kalkulaciju prilikom izračuna cijene obvezne minimalne javne usluge na način da se ukupni troškovi poslovanja umanjuju za iznos ostvarenih prihoda kako bi se umanjila i cijena minimalne javne usluge za sve korisnike. Dakle, TD ČISTOĆA d.o.o. sekundarne sirovine prodaje u ime i za račun građana, a ne za sebe. Što se više iskoristivog otpada koji ima tržišnu vrijednost prikupi to će i benefit za građane biti veći. Ovakav način obračuna za cijenu sakupljanja otpada za korisnike u primjeni je od 2005. godine.

Veoma je važno napomenuti i odredbe članka 18. stavka 2. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom koje definiraju da je Fond za zaštitu okoliša dužan namiriti davatelju javne usluge sve troškove za prikupljanje i obradu reciklabilnog otpada (papirne, plastične, metalne i staklene ambalaže) pa kad će se to početi primjenjivati cijena usluge će se korisnicima umanjiti za pripadajući iznos.

 • Do sada se otpad odvozio 4 puta mjesečno, a sada samo 2 puta. Kako je moguće da je sada cijena veća?


Kad se uspoređuje broj odvoza tijekom mjeseca odnosno godine ne može se uzimati u obzir samo odvoz miješanog komunalnog otpada (MKO) odnosno posude sa crnim poklopcem. U troškovima obvezne minimalne javne usluge sadržani su troškovi odvoza i postupanja sa svim vrstama otpada, a ne samo sa miješanim komunalnim otpadom. Uspoređujući sadašnji obim usluge sa uslugom od 2002. – 2015. godine sada je znatno veći broj odvoza, a samim tim su i troškovi veći. TD ČISTOĆA nadogradilo je 2016. godine postojeću primarnu selekciju podijelivši korisnicima vreće za odvajanje plastike, stakla, tekstila te s tim u svezi i povećalo brojeve odvoza tijekom godine, ali se cijena nije povećavala. No, ako se pogleda tablica usporedbe vidljivo je da se jedinična cijena po odvozu nije bitno promijenila. Treba napomenuti i da se osnovna cijena za uslugu prikupljanja otpada nije mijenjala od 1997. godine, a ako se usporede cijene goriva, energenata, te ostalih roba i usluga iz 1997. godine (uključujući cigarete i alkohol) evidentno je da su ti troškovi danas višestruko veći. Broj odvoza tj. učestalost odvoza definira se Odlukom JLS-a, a obzirom je glavni cilj smanjenje količina MKO za 50% onda zaista, uz prikupljanje svog reciklabilnog otpada na kućnom pragu, u posudi sa crnim poklopcem ne bi smjelo biti toliko otpada da bi ga trebalo sakupljati 4 puta mjesečno. Ponavljamo, broj odvoza svog otpada definira cijenu minimalne javne usluge…više odvoza, veći troškovi, veća cijena.

 • Živim sam u domaćinstvu i kad odvojim plastiku, papir, staklo i sve ostalo, a sad po novome i biootpad u crnoj kanti uopće neće biti otpada. Zašto bi onda morao plaćati račune Čistoće isto kao i moj susjedi kojih ima 5 članova u domaćinstvu?


Grad Varaždin od 2002. – 2013. godine bio je jedan od rijetkih gradova u RH koji je imao obračun po članu domaćinstva. Primjena ovog načina obračuna temeljila se na činjenici da otpad stvaraju ljudi, a ne kvadrati. Zakon o održivom gospodarenu otpadom 2013. godine izričito je definirao da se otpad mora naplaćivati prema proizvedenim količinama, a ne prema članovima ili kvadratima. Država je odredila kriterij naplate za količinu proizvedenog otpada. Dakle, koliko otpada proizvedete toliko ćete otpada i platiti. Naplaćuje se samo miješani komunalni otpad tj. posuda sa crnim poklopcem, a prema kriteriju volumena posude i broja pražnjenja. Dakle, kad napunite posudu iznesite je uz javnu prometnicu, u terminima odvoza, kako bi našim djelatnicima stavili do znanja da želite predati otpad. Svaka posuda sa crnim poklopcem je ''čipirana'' pa se ista kod preuzimnja evidentira elektroničkim putem kako bi se dokazao broj pražnjenja. Troškovi zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada u posudi zapremine 120 litara iznose 7,95 kuna s PDV-om za jedno pražnjenje. Za dva pražnjenja ovaj iznos se udvostučuje. Može se dogoditi da 5 osoba u domaćinstvu kvalitetno razvrstavaju otpad i proizvedu manje MKO od jednočlanog ili dvočlanog domaćinstva. TD ČISTOĆA d.o.o. početkom 2013. godine prilikom javnog savjetovanja o sadašnjem Zakonu o održivom gospodarenju otpadom dalo je resornom ministrastvu prijedlog o drugačijem načinu obračuna cijena javnih usluga od sadašnjeg, ali prijedlog nije usvojen. Ponavljamo da TD ČISTOĆA d.o.o., obavljajući svoje djelatnosti, u potpunosti postupa prema važećim pozitivnim propisima RH ne želeći dovoditi, kako društvo, tako niti svoje vlasnike u situaciju možebitnog nezakonitog poslovanja. Ukoliko se promijene zakonski okviri onda će i TD ČISTOĆA primijeniti drugačiji način izračuna.

Što se tiče činjenice da nećete imati MKO otpada u posudi to ne znači da javnu uslugu ne trebate plaćati. Zakonom je propisama obvezna minimalna javna usluga koja je fiksni dio cijene javne usluge i nju plaćaju svi korisnici podjednako. Korisnici usluge su vlasnici nekretine u kojoj trajno borave. Iz cijene obveze minimalne javne usluge podmiruju se troškovi nabave i održavanja opreme za prikupljanje svih vrsta otpada obuhvaćenih Javnom uslugom, obveznog minimalnog obilaska obračunskih mjesta i prijevoza otpada do mjesta pretovara ili obrade, rada reciklažnog i mobilnog reciklažnog dvorišta, prijevoza i obrade glomaznog otpada preuzetog jedanput godišnje na obračunskom mjestu korisnika usluge, vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom, odvojenog sakupljanja i obrade biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog sakupljanja i obrade reciklabilnog komunalnog otpada koje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nije nadoknadio davatelju usluge. Obveznom minimalnom javnom uslugom osigurava se da sustav sakupljanja komunalnog otpada može ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge.


 • Zašto u Izjavama u ponudi za miješani komunalni otpad imate najmanji volumen spremnika od 120 litara i zašto taj volumen nije manji na primjer 60 litara pa bi i ukupna cijena bila manja?


Kako prvo svi korisnici usluge, a njih je 30.000 na području 14 JLS-a s područja Varaždinske županije imaju već zadužene ili su u vlasništvu posuda zapremine 120 litara kako za MKO, tako i za papir, a neki korisnici i za plastiku. Stoga bi bilo zaista neracionalno ići u nabavku durgačijih spremnika i na taj način poećavati troškove društvu i korisnicima. Vodeći se ovom činjenicom korisnicima je omogućeno da otpad predaju tek kad napune zaduženi spremnik. Napominjemo da se samo volumen spremnika za MKO evidentira radi naplate otpada dok se ostale vrste otpada ne naplaćuju pa se stoga niti ne evidentiraju prilikom pražnjenja. Dakle, spremnike (posude, vreće) za ostale vrste otpada stavite u predviđenim terminima odvoza prema vašim potrebama i u količinama koje posjedujete dok spremik za MKO stavite za odvoz samo dok je u popunosti ispunjen.

Volumen spremnika ne može utjecati na fiksni dio cijene obvezne minimalne javne usluge već utiče samo na varijabilni dio tj. na onaj dio koliko se otpada proizvede. Cijenu minimalne javne usluge koja je fiksni dio plaćaju svi korisnici podjednako bez obzira na broj članova, status korisnika (fizička ili pravna osoba), volumen posude i sl.. Nije logično da imate slijedeću situaciju: uz javnu površinu postavljene su dvije posude istog volumena jedna od poslovnog prostora, a druga od kućanstva. U posudama je ista vrsta otpada – miješani komunalni otpad. Po kojoj zakonskoj osnovi bi se cijena minimalne javne usluge i cijena količine proizvedenog otpada trebala razlikovati za ova dva korisnika (isti volumen posude – ista količina otpada). Svaki drugačiji pristup kod izračuna cijene je diskriminirajući. Ili imate drugu situaciju: uz javnu prometnicu stoji posuda od 60 litara i do nje posuda od 120 liara. Obje su pune. Kako troškovi minimalne javne usluge (fiksni dio) za spremnik od 60 litara mogu biti duplo manji nego za spremik od 120 litara u redovitom odvozu. Razlika u cijeni može biti isključivo u količini predanog otpada, a ne u fiksnom dijelu cijene javne usluge jer troškovi dolaska vozila, radnika i manipulacije su podjednaki za svakog korisnika bez obzira na zapreminu spremnika.

 • U Naputku za razvrstavnje piše da se mora predavati čista i prazna ambalaža. Da li to zači da je moramo ispirati s vodom?


U Naputku za razvrstavnje napomenuto je da se ambalaža predaje čista i prazna, ali nigdje nije navedeno da se ista mora ispirati sa vodom i deterdžentima. Ambalaža koja odlazi na dljnju preradu kod reciklažera prolazi fazu pranja tako da je nepotrebno trošiti dodatne resurse. Ono na što je stavljen naglasak je da mora biti čista i prazna od sadržaja tj. da nema ostataka hrane i pića. TD ČISTOĆA pruzeti će i prljavu ambalažu, ali obzirom da ista stoji u vašem stanu 15 ili više dana bilo bi poželjno, poradi vas, da ispraznite sadržaj koji bi vam mogao prouzročiti neugodne mirise. 

RAČUNI I PLAĆANJA

 • Gdje možemo platiti račune za Javnu uslugu odvoza miješanog komunalnog otpada, bez naknade?

  Račune za Javnu uslugu odvoza miješanog komunalnog otpada možete podmiriti bez naknade na našoj blagajni koja se nalazi na adresi Ognjena Price 13, 42 000 Varaždin, u radnom vremenu: pon - pet od 06:00 - 13:30 sati.
 • Nismo zaprimili račun za određeni mjesec, na koji način možemo doći do prijepisa računa ?

  Prijepis računa možete zatražiti pismenim putem (e-mail ili fax) ili osobno doći na našu adresu Ognjena Price 13, 42000 Varaždin uz predočenje osobne identifikacijske isprave.

GLOMAZNI OTPAD

 • Da li imam pravo na odvoz glomaznog otpada ukoliko sam korisnik usluga TD ČISTOĆA d.o.o ?

  Tijekom kalendarske godine, svaki vlasnik građevine tj. korisnik javne usluge koji s davateljem javne usluge ima ugovorenu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada te redovito plaća ovu uslugu, ostvaruje pravo na 1 (jedan) prijevoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i 1 (jedan) prijevoz biootpada (pokošena trava, lišće, granje i biljke) iz svog domaćinstva na zahtjev odnosno po pozivu i to bez plaćanja dodatne naknade.
 • Na koji način mogu prijaviti odvoz glomaznog otpada ?

  Na broj telefona 042/212-996 ili putem adrese elektroničke pošte: sluzba.za.korisnike@cistoca-vz.hr

POSLOVANJE TD ČISTOĆA (od 2014. - 30.06.2018.)

Izračun cijene javne usluge

ADRESA:
Čistoća d.o.o.
Ognjena Price 13
42000 Varaždin
Radno vrijeme:
PON: 07:00 - 15:00
UTO: 07:00 - 17:00
SRI: 07:00 - 15:00
ČET: 07:00 - 15:00
PET: 07:00 - 13:00


KONTAKT:
Email: info@cistoca-vz.hr
Telefon: +385 (42)  212-996
Fax: +385 (42) 660-312

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
VARAŽDIN:

Motičnjak 9
42000 Varaždin

TRANSAKCIJSKI RAČUNI:
HR5423400091110625007 - PBZ
HR762390 0011100847041 - HPB

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA
Igor Barlek, CIPP/E

email:bi@biconsult.hr

                                                    POLITIKA PRIVATNOSTI

BLAGAJNA:
Trg bana Jelačića 18, Varaždin - Gradska tržnica.
Radno vrijeme:
PON: 07:00 - 14:30
UTO: 07:00 - 16:30  
SRI: 07:00 - 14:30  
ČET: 07:00 - 14:30  
PET: 07:00 - 12:30


OPERATIVA:
Dravski nasip 21
42000 Varaždin

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
GORNJI KNEGINEC:
Mavra Schlengera bb
Gornji Kneginec
42204 Turčin

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
VARAŽDINSKE TOPLICE
Duga ulica 66b
42223 Varaždinske Toplice