Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Trnovec Bartolovečki

NAPUTAK O RAZVRSTAVANJU OTPADA

NARUČITE ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA I BIOOTPADA PO POZIVU

Poštovani, zahvaljujemo se na predanoj narudžbi. Kontaktirati ćemo Vas povratno radi dogovora termina primoredaje otpada. S poštovanjem, TD ČISTOĆA d.o.o.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE VARAŽDIN

COVID potvrde nisu potrebne prilikom dolaska na reciklažno dvorište.

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak 08:00 - 15:30
Utorak 12:00 - 18:30
Srijeda 08:00 - 15:30
Četvrtak 12:00 - 18:30
Petak 08:00 - 15:30
Subota 08:00 - 12:30

Nedjeljom i praznikom ne radimo.

PRAVO KORIŠTENJA

... imaju korisnici javne
usluge prikupljanja
miješanog komunalnog
otpada s područja
Grada Varaždina i Općine
Trnovec Bartolovečki 

(domaćinstva), a koji su
podmirili sve dospjele
račune od Čistoće d.o.o.

VAŽNO!

-doći s važećom
osobnom iskaznicom

-prije dolaska u RD, a radi
izbjegavanja nepotrebnih
gužvi, razvrstajte otpad
po grupama iz TABLICE


-u RD korisnik sam odlaže
otpad u kontejnere

-pri dolasku u RD molimo
postupati prema uputama
djelatnika Čistoće d.o.o.

CIJENA

Bez naknade za korisnike
javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog
otpada iz domaćinstava
(fizičke osobe).

Troškovi rada reciklažnog
dvorišta biti će sadržani
u cijeni javne usluge.

CJENIK USLUGA

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA USLUGA

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Propisi

Zakon o održivom gospodarenju otpadom
Narodne novine 94/13, 73/17, 14/19, 98/19

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom
Narodne novine 50/17, 84/19

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
Narodne novine 130/05

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine
Narodne novine 85/07, 126/10, 31/11, 46/15

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine
Narodne novine 3/17

Naputak o glomaznom otpadu
Narodne novine 79/15

Pravilnik o katalogu otpada
Narodne novine 90/15 

Pravilnik o gospodarenju otpadom
Narodne novine 117/17

Svi propisi vezani uz gospodarenje otpadom mogu se pregledati na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike:  poveznica

ADRESA:
Čistoća d.o.o.
Ognjena Price 13
42000 Varaždin
Radno vrijeme - rad
s korisnicima:

PON - PET od 06:00 - 14:00

KONTAKT:
Email: info@cistoca-vz.hr
Telefon: +385 (42)  212-996
Fax: +385 (42) 660-312

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
VARAŽDIN:

Motičnjak 9
42000 Varaždin

TRANSAKCIJSKI RAČUNI:
HR5423400091110625007 - PBZ
HR762390 0011100847041 - HPB


BLAGAJNA:
Ognjena Price 13
42000 Varaždin
Radno vrijeme:  
PON - PET od 06:00 - 13:30


OPERATIVA:
Dravski nasip 21
42000 Varaždin

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
GORNJI KNEGINEC:
Mavra Schlengera bb
Gornji Kneginec
42204 Turčin

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
VARAŽDINSKE TOPLICE
Duga ulica 66b
42223 Varaždinske Toplice