Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Reciklažno dvorište Gornji Kneginec

RECIKLAŽNO DVORIŠTE GORNJI KNEGINEC

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak 09:00 - 16:30
pauza: 12:30 - 13:00 - zatvoreno za prijem korisnika

Srijeda 08:00 - 15:30
pauza: 11:30 - 12:00 zatvoreno za prijem korisnika

Nedjeljom i praznikom ne radimo.

PRAVO KORIŠTENJA

... imaju korisnici javne
usluge sakupljanja komunalnog
otpada s područja
Općina Gornji Kneginec i Sveti Ilija

(domaćinstva), a koji su
podmirili sve dospjele
račune  Čistoće d.o.o.

VAŽNO!

-doći s važećom
osobnom iskaznicom

-prije dolaska u RD, a radi
izbjegavanja nepotrebnih
gužvi, razvrstajte otpad
po grupama iz TABLICE


-u RD korisnik sam odlaže
otpad u kontejnere

-pri dolasku u RD molimo
postupati prema uputama
djelatnika Čistoće d.o.o.

CIJENA

Bez naknade za korisnike
javne usluge sakupljanja komunalnog
otpada iz domaćinstava
(fizičke osobe).

Troškovi rada reciklažnog
dvorišta biti će sadržani
u cijeni javne usluge.

Pronađite nas na karti

O RECIKLAŽNOM DVORIŠTU

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, čl.35.), jedinica lokalne samouprave izvršava obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da osigura funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području. Općina Gornji Kneginec uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izgradila je reciklažno dvorište te time postupila sukladno zakonskim odredbama. S obzirom kako je obavljanje poslova reciklažnog dvorišta dužan osigurati davatelj usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, Odlukom Općine Gornji Kneginec reciklažno dvorište predano je na upravljanje TD Čistoća d.o.o. Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem utvrđuje, u suradnji s tijelima jedinice lokalne samouprave, pravo korištenja usluga reciklažnog dvorišta bez naknade.

Sukladno SPORAZUMU o zajedničkom korištenju provedbi mjera gospodatenja otpadom KLASA:363-01/17-01/1; URBROJ: 2186/05-03-18-4 od 26.01.2018, u reciklažno dvorište otpad iz tablice mogu predati isključivo žitelji Općina Gornji Kneginec, Jalžabet i Sveti Ilija. Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je zatražiti na uvid osobni identifikacijski dokument od osobe koja predaje otpad kako bi se evidencijom utvrdilo da je navedeni korisnik mještanin općine i da redovito plaća račune za odvoz otpada. Korisnici su dužni sami predati otpad, odnosno dopremiti i odložiti otpad u spremnike reciklažnog dvorišta, uz kontrolu i nadzor djelatnika TD Čistoća d.o.o.

Napominje se korisnicima da u reciklažno dvorište nema potrebe donositi onu vrstu otpada koja se već prikuplja odvojeno na kućnom pragu (papir i karton, plastika, tetrapak, metalna i staklena ambalaža, tekstil i glomazni otpad). Svaki korisnik zakonski može dopremiti sav navedeni otpad iz tablice, te ujedno građevinski otpad iz kućanstva u količini ne više od 200 kg unutar 6 mjeseci.

Molimo da radi brže identifikacije korisnika na ulazu u reciklažno dvorište sa sobom ponesete osobnu iskaznicu i posljednji račun TD ČISTOĆA d.o.o. (sačuvajte gornji dio računa).

ADRESA:
Čistoća d.o.o.
Ognjena Price 13
42000 Varaždin
Radno vrijeme:
PON: 07:00 - 15:00
UTO: 07:00 - 17:00
SRI: 07:00 - 15:00
ČET: 07:00 - 15:00
PET: 07:00 - 13:00


KONTAKT:
Email: info@cistoca-vz.hr
Telefon: +385 (42)  212-996
Fax: +385 (42) 660-312

RECIKLAŽNA DVORIŠTA
VARAŽDIN (RD1 i RD2):

Motičnjak 9, 9/A
42000 Varaždin

TRANSAKCIJSKI RAČUNI:
HR5423400091110625007 - PBZ
HR762390 0011100847041 - HPB

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA
Igor Barlek, CIPP/E

email:bi@biconsult.hr

                                                    POLITIKA PRIVATNOSTI

BLAGAJNA:
Trg bana Jelačića 18, Varaždin - Gradska tržnica.
Radno vrijeme:
PON: 07:00 - 14:30
UTO: 07:00 - 16:30  
SRI: 07:00 - 14:30  
ČET: 07:00 - 14:30  
PET: 07:00 - 12:30


OPERATIVA:
Dravski nasip 21
42000 Varaždin

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
GORNJI KNEGINEC:
Mavra Schlengera bb
Gornji Kneginec
42204 Turčin

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
VARAŽDINSKE TOPLICE
Duga ulica 66b
42223 Varaždinske Toplice