Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Veliki Bukovec

OBAVIJEST

30.10.2021.

Poštovani,

obavještavamo Vas da od 01.11.2021. godine TD ČISTOĆA d.o.o. više ne pruža javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Veliki Bukovec.

Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Veliki Bukovec povjerena je TD LUKOM d.o.o. iz Ludbrega.

Zahvaljujemo se na suradnji.

S poštovanjem,

NAPUTAK O RAZVRSTAVANJU OTPADA

NARUČITE ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA I BIOOTPADA PO POZIVU

Poštovani, zahvaljujemo se na predanoj narudžbi. Kontaktirati ćemo Vas povratno radi dogovora termina primoredaje otpada. S poštovanjem, TD ČISTOĆA d.o.o.

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE VELIKI BUKOVEC

TERMINI I LOKACIJE MOBILNOG RECIKLAŽNOG
DVORIŠTA 

PRAVO KORIŠTENJA

... imaju korisnici javne
usluge prikupljanja
miješanog komunalnog
otpada s područja
Veliki Bukovec
(domaćinstva), a koji su
podmirili sve dospjele
račune od Čistoće d.o.o.

VAŽNO!

-doći s važećom
osobnom iskaznicom

-prije dolaska u RD, a radi
izbjegavanja nepotrebnih
gužvi, razvrstajte otpad
po grupama iz TABLICE


-u RD korisnik sam odlaže
otpad u kontejnere

-pri dolasku u RD molimo
postupati prema uputama
djelatnika Čistoće d.o.o.

CIJENA

Bez naknade za korisnike
javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog
otpada iz domaćinstava
(fizičke osobe).

Troškovi rada reciklažnog
dvorišta biti će sadržani
u cijeni javne usluge.

CJENIK USLUGA

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA USLUGA

Propisi

Zakon o održivom gospodarenju otpadom
Narodne novine 94/13, 73/17, 14/19, 98/19

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom
Narodne novine 50/17, 84/19

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
Narodne novine 130/05

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine
Narodne novine 85/07, 126/10, 31/11, 46/15

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine
Narodne novine 3/17

Naputak o glomaznom otpadu
Narodne novine 79/15

Pravilnik o katalogu otpada
Narodne novine 90/15 

Pravilnik o gospodarenju otpadom
Narodne novine 117/17

Svi propisi vezani uz gospodarenje otpadom mogu se pregledati na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike:  poveznica

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

ADRESA:
Čistoća d.o.o.
Ognjena Price 13
42000 Varaždin
Radno vrijeme - rad
s korisnicima:

PON - PET od 06:00 - 14:00

KONTAKT:
Email: info@cistoca-vz.hr
Telefon: +385 (42)  212-996
Fax: +385 (42) 660-312

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
VARAŽDIN:

Motičnjak 9
42000 Varaždin

TRANSAKCIJSKI RAČUNI:
HR5423400091110625007 - PBZ
HR762390 0011100847041 - HPB


BLAGAJNA:
Ognjena Price 13
42000 Varaždin
Radno vrijeme:  
PON - PET od 06:00 - 13:30


OPERATIVA:
Dravski nasip 21
42000 Varaždin

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
GORNJI KNEGINEC:
Mavra Schlengera bb
Gornji Kneginec
42204 Turčin

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
VARAŽDINSKE TOPLICE
Duga ulica 66b
42223 Varaždinske Toplice