free bootstrap templates

Nabava komunalnih vozila

6.11.2020.

U sklopu javnog poziva "Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada" - Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020." društvu ČISTOĆA d.o.o. iz Varaždina odobren je projekt "Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada – ČISTOĆA d.o.o." (KK.06.3.1.18.0048) ukupne vrijednosti 1.991.651,34 kuna.

Visina bespovratnih sredstava iznosi 1.480.000,00 kuna. Predmet poziva je nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila i stakla na mjestu nastanka otpada kod korisnika usluge. Cilj poziva je doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako omogućiti veću oporabu otpada i konačno smanjiti količine otpada koje se odlažu na odlagalištu otpada.

Provedbom ovog projekta obnoviti će se postojeći vozni park u ČISTOĆI sa jednim specijalnim vozilom za sakupljanje otpada sa potisnom pločom za kompaktiranje otpada s jednom komorom i posebnom kranom za podizanje i pražnjenje podzemnih spremnika. Na ovaj način optimizirati će se proces odvojenog prikupljanja otpada na području Grada Varaždina te se ujedno, ovom nabavkom, ČISTOĆA tehnološki priprema za pražnjenje otpada iz podzemnih spremnika koje će Grad Varaždin već iduće godine postaviti na 16 lokacija u POS-ovom naselju i dijelu Banfice.

Uz optimizaciju procesa prikupljanja otpada novim vozilom ''pomladiti'' će se postojeći vozni park u kojem se nalazi 5 vozila ''smećara'' kupljenih još davne 2003. godine, ali koja još uvijek sakupljaju otpad na području Grada Varaždina u dvije smjene. Nakon potpisivanja Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokrenuti će se postupak javne nabave za kupovinu specijalnog vozila sa 3 osovine i s jednom komorom zapremine 23 m³ sa kompaktiranjem otpada potisnom pločom. Vozilo će biti opremljeno sa dva sustava pražnjenja spremnika i to: za pražnjenje postojećih spremnika 1.100 litara pomoću automata za podizanje tih spremnika (MKO, papir, plastika) te posebnim kranom za prihvat i pražnjenje podzemnih spremnika (MKO, papir, plastika, staklena i metalna ambalaža).

Kako će Fond sufinancirati vozilo sa 1.480.000,00 kuna bespovratnih sredstava isto će se reflektirati u ukupnim troškovima kod izračuna cijene javne usluge prema korisnicima javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždina.

Obavijest završetak postupka - Čistoća Varaždin

Odluka o financiranju - Čistoća Varaždin

RECIKLAŽNO DVORIŠTE VARAŽDINSKE TOPLICE

i-Račun 

RECIKLAŽNO DVORIŠTE VARAŽDIN

ADRESA:
Čistoća d.o.o.
Ognjena Price 13
42000 Varaždin
Radno vrijeme - rad
s korisnicima:

PON - PET od 06:00 - 14:00

KONTAKT:
Email: info@cistoca-vz.hr
Telefon: +385 (42)  212-996
Fax: +385 (42) 660-312

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
VARAŽDIN:

Mihovila Pavleka Miškine 67 C
42000 Varaždin

TRANSAKCIJSKI RAČUNI:
HR5423400091110625007 - PBZ
HR762390 0011100847041 - HPB


BLAGAJNA:
Ognjena Price 13
42000 Varaždin
Radno vrijeme:  
PON - PET od 06:00 - 13:30


OPERATIVA:
Dravski nasip 21
42000 Varaždin

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
GORNJI KNEGINEC:
Mavra Schlengera bb
Gornji Kneginec
42204 Turčin

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
VARAŽDINSKE TOPLICE
Duga ulica 66b
42223 Varaždinske Toplice